Hoe ar gyfer yr haf : dim yoga ym mis Awst!

 

Yoga Hatha

yn y dull Gitananda

 

Lefel : Dechreuwyr a Myfyrwyr Profiadol

Nos Lun, 6.30pm - 8.00pm

£8.00 y wers

Dim gwersi ym mis Awst

Yn addas os ŷch chi’n gwbwl newydd i yoga, neu os ŷch chi eisoes wedi bod yn ymarfer ac eisie datblygu’n ara deg. Fe fyddwn ni’n canolbwyntio ar ddatblygu’r cryfder angenrheidiol er mwyn cyrraedd tawelwch a chydbwysedd ar y tu fewn. Ein thema ar gyfer y cwrs fydd y system chakra, gan ddefnyddio’n gwaith corfforol er mwyn symud egni a chael gwared o unrhyw rwystrau o’n chakra isaf hyd corun ein pen. Fe fyddwn ni hefyd yn ymarfer pranayama (gwaith anadlu) a myfyrdod dan arweiniad er mwyn cynnal gwahanol agweddau’r corff corfforol a’r corff llonydd.

 

Yoga Hatha Ysgafn

 

Lefel : Dechreuwyr a Myfyrwyr Profiadol

Bore Mawrth, 9.30am - 11.00am

£8.00 y wers

Dim gwersi ym mis Awst

Ffordd ysgafn o ymarfer yoga hatha clasurol. Yn arbennig o addas ar gyfer pobol sydd angen ystyried anafiadau neu gyfyngiadau o ryw fath. Bydd yr ymarfer yn cynyddu nerth a hyder gan bwyll bach, gan adael i unrhyw anystwythder i ddiflannu i mewn i gorff mwy agored ac â mwy o le ynddo. Fe fyddwn ni hefyd yn dysgu pranayama (gwaith anadlu), myfyrdod ac ymlacio yn y gwersi hyn.

 

Yoga ar y

Traeth yn Aberporth

 

Yoga Hatha clasurol

ar dywod euraid Dolwen, Aberporth

Bob nos Fawrth 6.30pm-7.30pm

Cyfraniadau yn unig (isafswm o £2)

Dim gwersi ym mis Awst

 

Fe fyddwn ni’n yoga ymarfer yoga ar draeth hyfryd Dolwen yn Aberporth unwaith eto eleni. Dewch i ymuno â ni ar gyfer gwers o yoga clasurol, anadl a myfyrdod – gwers sy’n cymryd lle ein gwers arferol ar nos Fawrth yn yr Hafan Yoga yn Glandŵr.

 

Glaw yw’r unig beth fydd yn rhoi stop arnon ni!

 

Dewch â’ch mat, a dillad twym/carthen er mwyn ymlacio.

 

Fel sy’n arferol gyda yoga ar y traeth, chi sy’n dewis faint ŷch chi eisie talu. Dewch â’ch arian gyda chi (isafswm o £2 da chi!) i’w roi yn y bocs casglu.

 

Yoga i famau

syn disgwyl

 

o 14 wythnos ymlaen o’ch beichiogrwydd

Nos Fercher, 6.15pm-7.30pm

Sesiynau Unigol tan ddiwedd tymor yr haf

£8.00 y sesiwn

Dim gwersi ym mis Awst

 

 

Dere i ymarfer gofal tyner i ti a dy fabi. Yoga cyn i ti roi genedigaeth yw un o’r pethe gore elli di neud i dy hunan a’r babi sy’n pryfio yn dy fola. Ymarfer ysgafn yw hwn sy wedi cael ei lunio’n unswydd i gadw dy gorff yn gryf ac yn ystwyth wrth iddo newid ac wrth baratoi i gael y babi. Bydd ymarferion anadlu yn dy ddysgu sut i ymlonyddu ac i helpu’r broses o roi genedigaeth i fynd mor ddidrafferth â phosib.

 

Yoga a

Myfyrdod

y Meddwl

 

Lefel : Yn agored i Bob Lefel

Nos Fercher, 7.30pm - 9.00pm

£8.00 y wers

Dim gwersi ym mis Awst

Mae hwn yn ddosbarth hyfryd i bobol sydd am ddod o hyd i fynegiant mwy dwys o’u hymarfer, gyda rhywfaint yn fwy o ganolbwyntio ar pranayama (gwaith anadlu),  gofal y meddwl, myfyrdod dan arweiniad, yoga nidra (cwsg yoga) yn ogystal â yoga hatha (corfforol).

 

Bydd y gwersi yn canolbwyntio ar adfywio a gwella’r meddwl a’r corff. Dyw cael ansawdd wrth orffwys ac ymlacio ddim yn  cael ei werthfawrogi yn y gymdeithas sydd ohoni, ond bydd y gwersi hyn yn cynnig y manteision sy’n dod o symud y corff gyda llif o ystumiau yoga hatha, ac effaith meithringar yr ystumiau adferol hirach sy’n lleddfu’r enaid a’r meddwl. Yn berffaith ar gyfer myfyrwyr sy’n dioddef â meddwl prysur, pryder neu iselder.

 

Gweithdy

Partneriaid i Famau sy’n Disgwyl

 

Lefel : Pob lefel

Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

10.00am - 12.30pm

£30.00 y cwpwl (yn gyfyngedig i 4 cwpwl)

Mae’r gweithdy hwn wedi cael ei gynllunio ar gyfer cyplau, lle byddwch chi a’ch partner yn cydweithio er mwyn dysgu ymarferion ymlacio, anadlu a masâj hanfodol, ynghyd â symudiadau a safleoedd i’w defnyddio yn ystod eich beichiogrwydd ac wrth roi genedigaeth. Drwy weithio fel cwpwl, fe gewch chi’ch harwain drwy ystumiau yoga ysgafn all fod o fudd yn ystod eich beichiogrwydd, ac sydd hefyd yn gallu tynhau’r cwlwm a’r dealltwriaeth rhyngoch chi a’ch partner.

 

Gweithdy

Yin a Yoga Nidra

 

Lefel : Yn agored i bob lefel

Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

4.00pm - 6.30pm

£16.00

Cyfle i chi neilltuo peth amser er mwyn meithrin eich corff eich hunan yn y gweithdy dwyawr hwn o ymarfer Yin a Yoga Nidra. Fe fyddwn ni’n ymestyn, anadlu, ac yn lleddfu’n hunain i gyflwr o ymwybyddiaeth a llonyddwch – ac yn gwneud hyn drwy ganolbwyntio ar ystumiau sy’n lleddfu’r corff er mwyn datod ein hunain o’r byd a’i bethau. Gall dal yr ystumiau ar gyfnodau hir mewn yoga Yin helpu’r corff ymlacio, gan ryddhau tensiwn meddyliol, corfforol, ac emosiynol.

 

Mae’r gwahanol fathau o osgo mewn yoga Yin – wrth ymestyn a dal yr ystumiau – yn tynnu a chywasgu gwead y corff (yr ‘hosan’ sy’n ein dal at ein gilydd). Mae hyn yn ein helpu i gael gwared o’r gwenwyn sy’n cronni yn ein cyrff,  i iro’r cymalau,  ac i ryddhau tensiwn yn ein cyhyrau a meinwe cysylltiol eraill. Mae Yin yn fath arbennig o ymarfer sy’n gallu bod o fudd i bob lefel o’ch ymarfer yoga, ac i bawb o ran eu gallu corfforol. Mae e hefyd yn rhoi sylfaen dda ar gyfer ymarfer yoga mwy deinamig neu ar gyfer gweithgareddau corfforol eraill, ac yn arwain at ffordd gytbwys o ofalu am eich lles personol.

 

Yn dilyn yr ymarfer Yin a’r gwaith anadlu, fe fyddwn ni’n gorffen drwy gael ein tywys drwy Yoga Nidra, sef cysgu’n drwm wrth i ni hefyd fod yn ymwybodol o’r hyn sydd o’n cwmpas. Mae Yoga Nidra yn agor y drws i dawelwch ac eglurdeb mewnol rhyfeddol. Dyma un o’r mathau mwya dwys o fyfyrio. Mae’n arwain at fod wedi ymlacio’n llwyr, tra’n para’n ymwybodol o’r hyn sydd o’n cwmpas, drwy sawl lefel feddyliol wahanol i gyrraedd cyflwr o lonyddwch rhyfeddol a dirnadaeth unigryw.

 

Mae’r gweithdy yn agored i bawb o bob lefel. Gwisgwch ddillad cyffyrddus, ac mae croeso i chi ddod â blancedi ychwanegol a dillad twym ar gyfer y Yoga Nidra. Ar ddiwedd y gweithdy fe gewn ni baned hyfyrd o tshai, ac fe fyddwn ni’n barod i wynebu’r wythnos fydd o’n blaenau. Bwciwch nawr, gan fod nifer y llefydd yn gyfyngedig.

 

Mae fy niolch yn dragwyddol i’m athrawon

Yogachariya Jnandev (Yoga Hatha Clasurol)

Yogacharini Deepika (Yoga i famau sy’n disgwyl a yoga ar ôl rhoi genedigaeth)

Norman Blair (Yoga Yin)

Uma Dinsmore-Tuli (Yoga Nidra, a yoga ar gyfer diwedd y mislif)

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442